office@soneco.bg

Автомобилна система за пожароизвестяване и гасене

Автомобилна система за пожароизвестяване и гасене представлява автономна инсталация за вграждане в тежкотоварни автомобили, автобуси и микробуси, която осигурява пожароизвестяване и пожарогасене. Системата се състои от алармен панел, който се вгражда в автомобилното табло и има пряк достъп от водача, както и инсталация от три пожароизвестителни зони, гасителен механизъм и външна сирена. Две от зоните са предназначени за свързване към контактни температурни сензори, намиращи се в двигатеелния отсек на преозното средство, или на критични места за възникване на пожар. Една зона поддържа свързване към до три броя оптично-димни детектори, като към нея могат да се свързват допълнително и контактни температурни сензори. Оптично-димните детектори се поставят в пътническия отсек, като при задействане на един сензор, зоната преминава в състояние на аларма. Пожарогасителния механизъм се управлява от допълнителен изход за управление, който е защитен от късо съединение.

Аларменият панел на системата е свързан към всички зони и се захранва от автомобилния акумулатор. Позицията на контактния ключ в автомобила се следи от панела чрез вход за следене и системата се привежда в активно састояни само при задействан контакт. Вградения буквеноцифров LCD дисплей се активира при стартиране на системата, и ако няма налични събития на повреда или аларма - се деактивира. При възникване на събитие, дисплея се активира и показва наличните събития. Поддържат се няколко езика.
Алармения панел има четири бутона за управление. Бутон "TEST" активира вградения зумер в панела и външната сирена, ползва се за периодичен тест на звуковата сигнализация. Бутон "RESET" премахва всички събития в зоните, ако има активно събитие на повреда или аларма, след рестарта то ще се активира отново. Бутон "MUTE" спира звука на вградения зумер и вънната сирена по време на събития. Бутон "MANUAL EXTINGUISH" задейства ръчно гасителния мехнизъм, независимо от текущото състояние на зоните. В автоматичен режим, гасенето се задейства при възникване на алармено събитие поне в две от зоните
Фърмуерът на устройството не използва операционна система за реално време, с цел постигане на висока надеждност. Вградената верига за следене на захранващото напрежение обезпечава надеждна работоспособност при възникване на моментни пикове и резки промени в захранващото напрежение.
Системата е преминала тестове и отговаря на приложимите автомобилни стандарти за електромагнитна съвместимост и безопасност.

✓ Поддръжка на две зони за връзка към контактни температурни сензори, предазначени за инсталиране в двигателния отсек;
✓ Поддръжка на една зона за връзка към оптично-димни детектори и контактни температурни сензори, предназначени за инсталиране в пътническия отсек;
✓ Изход за управление на сирена, изход за управление на гасителен механизъм;
✓ Вход за следене на контактен ключ на превозното средство;
✓ Четири потребителски бутона: Бутон за тест на звуковата сигнализация, бутон за задействане на ръчно гасене, бутон за рестарт на зоните, бутон за спиране на звука при възникнали събития;
✓ 16x2 буквено-цифров LCD дисплей, който показва всички активни събития и статуса на системата;
✓ Фърмуерна концепция без използване на операционна система за реално време, която осигурява висока надеждност на работа на алармения панел;
✓ Системата отговаря на приложимите стандарти за електромагнитна съвместимост и безопасност в автомобилни приложения;


Диаграма на свързване

Диаграмата на свързване е изцяло разработена, на база на функционалните и технически изисквания към системата. Системата поддържа общо три пожароизвестителни зони. Две зони позволяват свързване на контактни температурни сензори, които се инсталират в двигателния отсек на превозното средство. Една зона е предназначена за свързване към оптично-димни детектори и контактни температурни сензори, които се инсталират в пътническия отсек. Зоните позволяват откриване на късо съединение, прекъсване или липсващ оптично-димен сензор, както и за следене на налягането в пожарогасителната инсталация. Веригата за включване на външна сирена, и зоната за оптично-димни детектори позволяват добавяне на светодиодна индикация при задействане.

✓ Две зони, поддържащи контактни температурни сензори за монтаж в двигателния отсек;
✓ Една зона, поддържаща оптично-димни детектори и контактни температурни сензори за монтаж в пътническия отсек;
✓ Пълен мониторинг на състоянието на веригите на зоните, детекция на късо съединение, прекъсната връзка за веригата на всяка зона;
✓ Детекция за липсващ оптично-димен детектор;
✓ Допълнителна зона за следене на налягането в пожаро-гасителната система;
✓ Изход за външна сирена, който се задейства при алармено събитие, с вградена защита от късо съединение;
✓ Изход за задействане на гасителен механизъм, с вградена защита от късо съединение;

Извършени дейности

✓ Създаване на техническа спецификация на системата и избор на основни компоненти, на база на функционалните изисквания;
✓ Разработка на прототипна постановка за доказване на концепцията на основните вериги за зоните и управляващите вериги;
✓ Дизайн на принципна схема на контролния панел, на база на избраните основни компоненти, експорт на PDF копие за преглед;
✓ Дизайн на печатна платка и вграждане в избраната кутия на алармения панел;
✓ Производство на първа ревизия прототипи, организиране на печатни платки и компоненти, асемблиране на прототипите;
✓ Дизайн на фърмуер. Разработка на базови драйверни модули, разработка на фърмуер за обезпечаване на основната функционалност на системата, настройка и корекции, оптимизация на хардуер и фърмуер;
✓ Полеви тестове в реални рабтни условия. Дългосточни тестове на цялата функционалност на системата с максимален брой свързани сензори и всички изпълнителни механизми;
✓ Извършване на лабораторни тестове за получаване на CE сертификат на системата. Представляване на клиента при лабораторни изпитания до успешно премиинаване на всички тестове според приложимите стандарти за електромагнитна съвместимост и безопасност при автомобилна електроника;
✓ Създаване и предоставяне на пълна производствена документация, документация за инсталиране, потребителско описание;