office@soneco.bg

GPRS система за дистанционен електрически отчет

GPRS системата за дистанционен електрически отчет представлява комуникационна система, базирана на клетъчна GPRS услуга, която позволява дистанционен отчет на електрическа енергия. Системата се състои от комуникаторно устройство, свързано към стандартен трифазен, или монофазен електромер чрез RS485 интерфейс. Комуникаторното устройство автоматично извършва електрическия отчет през фиксиран интервал от време и изпраща данните към отдалечен сървър, използвайки TCP сесия върху GPRS клетъчна услуга. Устройството може да бъде конфигурирано чрез предвиден RS232 конфигурационен интерфейс, както и от отдалечения сървър. Системата включва както софтуер за конфигуриране чрез RS232, така и софтуер за визуализиране на получените данни в отдалечения сървър. Използвания комуникационен протокол е специфично създаден за да покрие всички функционални изисквания към системата. Комуникаторното устройство притежава релеен контакт, който може да бъде управляван от отдалечения сървър. Два индикаторни светодиода дават информация на потребителя за състоянието на връзката с отдалечения сървър и за активността на RS485 интерфейса.


GPRS комуникаторно устройство


GPRS комуникаторното устройство е съвместимо с монофазни и трифазни електромери, които поддържат RS485 интерфейс и комуникация според стандарт IEC62056-21. Устройството притежава индустриален GSM/GPRS сертифициран комуникационен модул, който предоставя надеждна GPRS комуникационна услуга. Захранването на устройството е с фазово напрежение от електрическата мрежа, като по този начин се опростява инсталирането му и не е необходим външен захранващ адаптер. RS485 интерфейсът притежава верига за галванична изолация. Два светодиода дават информация в реално време за състоянието на връзката с отдалечения сървър и актовността на RS485 интерфейса.
Фърмуерът на устройството е изцяло разработен и оптимизиран според специфичните функционални изисквания към системата. Базиран е на операционна система за рално време FreeRTOS, която дава както голяма гъвкавост, така и притежава голяма надеждност.
Използваната TCP сесия за връзка с отдалечения сървър се инициира от комуникаторното устройство и нейните параметри могат да се конфигурират. В устройството е заложена енерго-независима памет, която позволява съхраняване на всички отчети от електромера за период от една седмица, като при отпадане на връзката с отдалечения сървър, всички неизпратени отчети се изпращат автоматично след нейното възстановяване.

✓ RS485 интерфейс за връзка към електромера, обезпечен с галванична изолация;
✓ RS232 интерфейс за първоначална конфигурация;
✓ Сертифициран GPRS модул с поддръжка на външна GSM антена;
✓ Наличие на енерго-независима памет за съхраняване на направени отчети;
✓ Вграден мрежови захранващ модул, позволяващ захранване без външен захранващ адаптер;
✓ Държач за SIM карта тип "Mini" (25мм x 15мм);
✓ Заложен релеен контакт, позволяващ дистанционно управление на външно свързана верига;
✓ Светодиодни индикатори за състояние на връзката и активност на RS485 интерфейса;
✓ Джъмпери за разрешаване на връщане към фабрични настройки и определяне на режима
✓ SMA съединител за външна GSM антена;
✓ Кутия за монтиране на DIN шина, улесняваща процеса на монтаж и инсталация;
✓ Фърмуер на база на надеждна и гъвкава операционна система за реално време;
✓ Поддръжка на комуникационен стандарт IEC62056-21 за връзка с електромер;
✓ Поддръжка на TCP сесия, както и DNS протокол за връзката с отдалечения сървър, която се инициира от устройството;


Софтуер за конфигурация


Софтуерът за начална конфигурация използва RS232 интерфейс за връзка с комуникаторното устройство. Софтуерът позволява пълна конфигурация на всички заложени параметри, може да прочита, променя и записва всяка група параметри на устройството: Интервала на вземане на отчет, настройки на GPRS, настройки на TCP сесията, както и параметрите при комуникция с електромера по стандарт IEC62056-21. Чрез софтуера може да се изпълняват сервизни команди за връщане към фабрични настройки и рестартиране на устройството.

✓ Използва RS232 интерфейс за връзка с устройството;
✓ Осигурява четене, промяна и запис на всички параметри;
✓ Настройка на времето за вземане на отчет от електромера;
✓ Настройка на параметрите на GPRS връзката;
✓ Настройка на параметрите на TCP сесията за връзка с отдалечения сървър;
✓ Настройка на параметрите на комуникация със свързания електромер;
✓ Изпълнение на сервизни команди за връщане към фабрични настройки и рестарт на устройството;

Софтуер за визуализация на данните


Софтуерът за визуализация на данните изгражда отдалечената връзка с устройството и показва получените отчети. Софтуерът изгражда TCP сървър, който приема TCP сесията, инициирана от едно устройство. Софтуерът може да конфигурира всички настройки на устройството, време за отчет, GPRS настройки, настройки на TCP сесия, настройки за връзка с електромера. Всички настройки могат да се променят в реално време, като новата стойност се прилага след рестартиране на устройството. Софтуерът за визуализация демонстрира използвания комуникационен протокол и е създаден по специфичните изисквания към системата. Като допълнение, комуникационният протокол позволява четене и сверяване на часовника за реално време в свързания електромер. Данните от един отчет се получават както във вид на текст, който се показва в текстова конзола, така и в цифров вид, който се показва в съответните предвидени полета. Данните, получени от паметта на устройството са само в цифров вид, те не се визуализират, а се съхраняват за бъдещ анализ. Всички получени данни в реално време, както и данните от паметта на устройството се добавят в два отделни ЛОГ файла за получени данни. Всеки ЛОГ файл съдържа данни за едно денонощие от време, като в него се съдържа както времето на отчет, така и времето на получаване на данните. Тези данни могат да бъдат сортирани според всички налични параметри на отчета, според времето на отчет, или времето на получаване в софтуера

✓ Изгражда TCP сървър, който приема инициирана от устройството TCP сесия;
✓ Възможност за четене, промяна и запис на всички параметри на устройството;
✓ Настройка на периода за вземане на отчет;
✓ Настройка на параметрите на GPRS връзката;
✓ Настройка на параметрите на TCP сесията;
✓ Настройка на параметрите за връзка с електромера;
✓ Възможност за изпълнение на сервизни команди - връщане към фабрични настройки и рестартиране на устройството;
✓ Възможност за четене и сверяване на часовника за реално време в електромера;
✓ Възможност получаване и визуализиране на отчетите в реално време в текстов вид според стандарт IEC62056-21;
✓ Възможност за получаване и визуализиране на отчетите в реално време в цифров вид на предвидените полета за визуализация;
✓ Съхраняване в ЛОГ файл на всички получени данни в реално време и от паметта на устройството, с добавено времето на получаване в сървъра;
✓ Възможност за заложено двупосочно следене на TCP сесията и установяване на липса на връзка, при което се прави опит за рестартиране на връзката до успешно изграждане на нова TCP сесия;

Извършени дейности

✓ Създаване на крайно техническо задание за разработка и избор на основни компоненти, на база на предоставените функционални изисквания;
✓ Създаване на концепцията за комуникация и използвания комуникационен протокол;
✓ Дизайн на принципната схема на комуникаторното устройство на база на избраните основни компоненти, предоставяне на PDF документация на схемното решение;
✓ Дизайн на печатната платка на комуникаторното устройство, внедряване в избраната кутия за монтаж на DIN шина;
✓ Производство на първа ревизия на прототипи, поръчка на печатни платки и компоненти, организиране на производство на прототипната серия;
✓ Дизайн на фърмуер. Дизайн и интегриране на базовите фърмуерни модули и основни блокове за работа. Дизайн на основното приложение, реализиране на комуникацията. Настройка и оптимизиране;
✓ Дизайн на софтуер за конфигурация, на база на избрания RS232 интерфейс за начална конфигурация на комуникаторното устройство;
✓ Дизайн на софтуер за визуализация на данните на база на избраната концепция за връзка между комуникаторното устройство и отдалечения сървър;
✓ Създаване и предоставяне на пълна производствена документация, инструкция за инсталиране, документация на комуникационния протокол за връзка;
✓ Създаване и предоставяне на пълна потребителска документация за работа със системата;